Title

Ang Awit Bilang Remix: Katutubo, Wika, at Pilosopiya

Document Type

Article

Publication Date

2021

Abstract

Pakay ng sanaysay na ito na ilarawan ang mga hakbang ng pamimilosopiya sa Filipino. Pinapanukala ng papel na posibleng tignan ang Ibong Adarna bilang akdang pilosopikal. Pinapanukala ng papel na ito na ang pagsusulat ng mga awit at korido, mga popular na teksto, ay impormado ng pilosopikal na hinagap. Naglalarawan ito ng limang hakbang tungo sa pakay na ipaliwanag ang kamalayang iyon. Sa unang hakbang, ipapakitang posibleng unawain ang Ibong Adarna nang pilosopikal at nakikipag-diyalogo sa Europeong Modernismo. Sa ikalawang hakbang, tatanungin kung may konsepto ng pilosopiya sa Pilipinas na iba sa kontruksyon niyon sa kanluran. Sa ikatlong hakbang, tatanungin kung ano ang lugar ng ala-ala, pagbalik, at katutubo sa pilosopiya ng Ibong Adarna. Sa ika-apat, ipapaliwanag na ang katutubo sa abot tanaw din ng mga awit at korido ay ang boses ng subalterno o nasa-isang-tabi (peripero). Ang Filipino bilang wika ng pilosopiya ay kilos at pagbibigay boses sa walang boses. Sa wakas, ang subersibo at naka-gagambalang kilos ng pagbubuo ng poskolonyal na pilosopiya ay nauunawaan ito bilang Inobasyon hindi lamang paglikha kungdi bilang remix. Mga Susing Salita Ibong Adarna, awit at corrido, poskolonyal na pilosopiyang Filipino

Share

COinS