Panahon ng Transisyon: Ang Soap Opera sa Telebisyon, 1963-1986

Document Type

Article

Publication Date

2019

Abstract

Isinasalaysay dito ang kasaysayan ng soap operang telebiswal sa pagitan ng 1963 at 1986, isang yugtong tinatawag ng awtor na "Panahon ng Transisyon." Dito binakas ang transisyon ng soap opera mula sa radyo patungo sa bagong midyum ng telebisyon noong dekada 60, hanggang 1986, ang taon ng tuluyang pagbagsak ng diktadurang Marcos. Ngunit bago nito, isinalaysay din ang pagsilang ng industriya ng telebisyon sa gitna ng mga nagkukrus na interes ng mga namuhunan ditong pamilyang oligarko sa negosyo at politika. Makikitang produkto ng masigalot na kasaysayan ng Filipinas, at ng kasaysayan ng telebisyon, ang soap opera, sa pagpapatuloy nito, kahit ba ginambala't binansot ang midyum kalaunan ng diktadura. Pitong soap opera ang itinampok dito na pawang kumatawan sa proseso ng transisyong nabanggit. This narrates the history of the televisual soap opera between 1963 and 1986, described by the author as the "Period of Transition." This traces the transition of the soap opera from radio to the new medium of television during the 60s to 1986, the year of the ouster of the Marcos dictatorship. Foregrounding this is a recounting of the birth of the television industry amidst the intersecting interests of the oligarchic families in politics and business as they invested in it. It will be surmised that the soap opera was a product of the tumultuous history of the Philippines, and the history of television, as it had continued to exist despite the disruption and the consequent hampered growth of the medium during the dictatorship. Seven soap operas are showcased here, representing the aforementioned transition process.

Share

COinS