Document Type

Article

Publication Date

6-2022

Abstract

Punlaan ng diskurso sa pagkatao at kasarian ang mga espasyong tulad ng tahanan at paaralan. Sa mga lugar na ito maaring paikutin ang mga materyal na nagtuturo ng mga kaisipan ukol sa pagkatao ng isang indibidwal tulad ng mga panitikang pambata. Ang mga magulang o gurong nagbabasa nito sa mga bata ay nakatutulong na maghulma ng sensibilidad sa usaping seks at kasarian. Gamit ang ilang teorya mula sa mga larangan ng Queer Theory, Childhood Studies, Critical Studies, at Critical Pedagogy, matalik na binasa ng papel ang katha sa tekstuwal at biswal na antas, at ipinagpatuloy ito sa kritikal na pagbabasa ng mga diskursong nakapalibot sa pagtuturo ng panitikang pambata na tumatalakay sa kasarian. Naipakita sa papel na ito ang tatlong mahahalagang usapin pagdating sa pagtuturo ng panitikang pambata at pagsusuri sa genre nito, una ay pagkatha sa biswal at naratibong antas ng katauhan ng mga magulang. Pangalawa, ang kosepto ng pamilya at ang relasyon nito sa palahudyatan ng seks at kasarian. Panghuli, ang paggamit ng panitikang pambata bilang kasangkapan sa pagtuturo para sa usaping pangkasarian at ang relasyon nito sa iba’t ibang sexual framework mula heterosexual/homophobic framework tungong queer literacy framework. Nagbubukas at nag-eenganyo ang papel na ito sa patuloy na pagtalakay sa mga usaping pampedagohiya at ang relasyon nito sa queer theory at literacy.

Both home and school are spaces that nourish discourses about identity and gender. In spaces like these, the circulation of children’s literature as a pedagogical material that teaches about one’s individuality is possible. The parents or teachers who read these types of materials to their children are helping to hone the sensibilities of their kids in regard to knowing the ideas about sex, gender, and sexuality. Using the theories from the field of Queer Theory, Childhood Studies, and Critical Pedagogy this paper will closely read the two children’s literature on both visual and narrative layers and then will link these critical readings to the discussion of the pedagogical role of children’s literature in teaching gender and sexuality. Through the two texts “Ang Tatay ni Klara at Nanay ni Erwin” and “Ang Ikaklit Sa Aming Hardin,” this paper was able to discuss three major ideas in teaching children’s literature and its genre, first on the visual level the paper discusses the role of characterization and illustration in relation to gender expression and identity. Second, the concept and narrative of “family” from the text and how it affects the sign system of sex and gender. Lastly, the pedagogical function of the two children’s literature and its connection to the sexual framework from heterosexual/homophobic framework to queer literacy framework. This paper aims to open up discussion and encourages others to continue to study the issues surrounding children’s literature and its connection to queer theory and literacy.

Share

COinS