Title

Ang Kasalimuotan ng Pagiging Fangirl: Ilang Alternatibong Pagtanaw sa Mundo ng Kababaihang Paghanga

Document Type

Article

Publication Date

6-2021

Abstract

Malaki ang papel ng midya sa paghubog ng popular na kamalayan hinggil sa mga babaeng tagahanga. Sa artikulasyong nagmumula sa labas, hindi na bagong maisadlak sa representasyong patolohiko ang mga tagahanga na muling binalingan at sinandigan ng pelikulang humalaw ng pamagat sa identidad na madalas niyayakap ng mga tagahangang babae—ang Fan Girl (Jadaone, 2020). Sa pamamagitan ng paglalatag ng pagtatalabang panlabas at panloob na sumisipat at nagbibigay-pagkakakilanlan sa identidad na ito, patitingkarin ang bisa ng fandom bilang sityong maaaring pag-ugatan ng alternatibong diskursong hindi lamang umaalagwa sa hegemonikong pagkilala sa mga fangirl, kundi nag-aalok din ng artikulasyon hinggil sa pansariling nosyon kung papaano maipapahayag ang kababaihang paghanga. Naka-angkla sa praktika ng fangirling, ilalahad ng papel ang mga mekanismong sinusuong ng fandom upang pasubalian ang talamak na representasyon, at ipakilala ang sariling identidad ng komunidad na patuloy na kasangkot sa paglikha ng mapagpalayang pagtanaw sa kasarian at seksuwalidad.

Share

COinS